Area 51, Nevada (USA)

Patagonia (AZ, USA): Cemetery

Tucson (AZ, USA): El Tiradito

Budapest (H): Ash-fountain!

The village (TR)